Welkom bij AanrechtTopper
7 redenen vůůr AanrechtTopper
Ervaringen met AanrechtTopper
Bestel uw aanrecht bij AanrechtTopper
Contact met AanrechtTopper


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van AanrechtTopper:

Algemeen
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AanrechtTopper met haar afnemers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Uitgesloten worden alle andere voorwaarden, welke door afnemers van toepassing (mochten) worden verklaard. Onder afnemer wordt verstaan een ieder die met AanrechtTopper een overeenkomst van welke aard dan ook sluit of wenst te sluiten.
1.2
Een opdracht is uitsluitend via internet en e-mail bij ons te plaatsen. Nadat uw opdracht bij ons geplaatst is ontvangt u van ons een geautomatiseerde bevestiging per e-mail. Levering via de site is in beginsel alleen binnen Nederland mogelijk. Door het plaatsen van een opdracht bij AanrechtTopper aanvaardt de afnemer deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.3
Afwijkingen op deze voorwaarden, ook al staan deze uitdrukkelijk op de stukken van de afnemer vermeld, zijn uitsluitend van toepassing indien ook vermeld op de orderbevestiging van AanrechtTopper. Mondelinge toezeggingen van/door medewerkers van AanrechtTopper zullen haar niet binden.
1.4
Afwijkingen op deze voorwaarden zijn telkens eenmalig, tenzij steeds schriftelijk bevestigd.

Aanbiedingen.
2.1
Alle door AanrechtTopper gedane aanbiedingen en genoteerde opdrachten zijn vrijblijvend. Een bestelling bindt de afnemer. AanrechtTopper is pas gebonden na verzending van haar orderbevestiging.
2.2
Met betrekking tot de aangeboden goederen geldt dat uitdrukkelijk voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van nuances in kleur en volgens de officiŽle voorschriften en normen toegestane toleranties. Geringe afwijkingen ten opzichte van de catalogi en documentatie worden voorbehouden, echter zonder de afnemer van zijn verplichtingen te ontslaan.
2.3
Als Koper gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag AanrechtTopper uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Koper is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte gegevens zoals tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. In geval van maatwerk staat de Koper in voor de door hem opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen. Geleverd maatwerk is niet te retourneren.
2.4
Indien door de afnemer bestelde goederen slechts gedeeltelijk uit voorraad leverbaar zijn en de fabrikant slechts een gedeelte van de bestelde hoeveelheid levert, is de afnemer gehouden de geleverde partij af te nemen en de koopprijs van de geleverde partij te voldoen, volgens de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

Prijzen.
3.1
Alle door AanrechtTopper opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verpakkings- en verzendkosten en overige op de goederen drukkende lasten en worden afgeleverd zonder plaatsing en of montage ter plekke.
3.2
Prijswijzigingen, ook na het versturen van de orderbevestiging, worden door AanrechtTopper uitdrukkelijk voorbehouden. AanrechtTopper is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden verhogingen van tarieven, lasten, belastingen en wijzigingen van wisselkoersen etc. aan de afnemer door te berekenen.
3.3
Zodra aan de afnemer is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem klaarliggen, dienen deze goederen binnen een werkweek (5 achtereenvolgende werkdagen) te worden afgenomen. Na die periode behoudt AanrechtTopper zich het recht voor opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van haar recht op schadevergoeding.

Verpakking.
4.1
Goederen zullen door AanrechtTopper worden verpakt indien zij dit nodig acht of indien de afnemer dit wenst. Verpakkingskosten zullen echter tegen een door AanrechtTopper bepaalde kostprijs aan de afnemer in rekening worden gebracht. Dit wordt voor het accepteren van de order met de afnemer overlegd.

Levering en levertijd.
5.1
Levering van goederen geschiedt aan huis van de afnemer met een gemiddelde levertijd van 3 weken, met een maximum van 30 dagen.
5.2
De door AanrechtTopper opgegeven leverings- en produktietijden zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn voor AanrechtTopper niet bindend. De levertijd begint bij het versturen van de orderbevestiging en nadat, zulks ter beoordeling van AanrechtTopper, alle noodzakelijke gegevens zijn verstrekt.
5.3
AanrechtTopper behoudt zich het recht voor orders in gedeeltes uit te leveren. De afnemer dient elke deellevering te beschouwen als zelfstandige levering en de fakturen binnen de gestelde tijd te voldoen.

5.4

Mocht de levertijd door AanrechtTopper worden overschreden dan behoud AanrechtTopper het recht om een nieuwe levertijd af te geven en de afnemer hiervan op de hoogte te stellen. Indien de afnemer de overeenkomst hierdoor wenst te ontbinden dan is dat mogelijk en zal AanrechtTopper reeds aanbetaalde bedragen binnen 30 dagen na melding van ontbinding retourneren aan afnemer.
De afnemer heeft hierbij geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.


Verzending.
6.1
De verzending van de goederen geschiedt met een door AanrechtTopper aangewezen vervoerder tot op de begane grond.
6.2
Indien goederen, op verzoek van de afnemer, per expresse of koerier worden verzonden, zullen alle extra kosten aan de afnemer worden doorberekend. U bent gehouden de goederen in ontvangst te nemen op het moment van aanbieden.

Retourzending.
7.1

Volgens de wet 'Kopen op afstand' heeft u recht van retour op artikelen, besteld via het internet.
Bij AanrechtTopper geldt het recht van retour alleen op producten waaraan geen maatwerk is verricht.
Derhalve zijn de volgende producten uitgesloten van het recht van retour: keukenbladen, aanrechtbladen, badkamerbladen, werkbladen, achterwanden, tafelbladen, vensterbanken, balies, barbladen, vormwanden, stollenwanden, luifels, randlijsten, bureaubladen. 

7.2

Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen. Het product dient binnen deze periode, in originele verpakking, terug gezonden te worden aan AanrechtTopper mits de afnemer AanrechtTopper hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en AanrechtTopper de afnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de afnemer en AanrechtTopper zal binnen 30 dagen na retour ontvangst de order crediteren en eventuele betalingen terugstorten.
7.3
Ten onrechte geretourneerde goederen blijven voor een periode van maximaal 10 dagen voor de afnemer beschikbaar. Kosten van opslag en risico blijven voor rekening van de afnemer. Na deze periode worden de goederen nogmaals naar de afnemer gezonden. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de afnemer.


Betaling en eigendomsvoorbehoud.
8.1
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie door middel van:
-Vooruitbetaling (De levertijd gaat in na ontvangst van het hele bedrag)
-Rembours
-Via Ideal
-Via Paypal, Master- en/of Visa card
-Eenmalige machtiging/automatische incasso

Door het verstrekken van uw bankgegevens verklaart u dat u gerechtigd bent over deze bankrekening te beschikken en dat het saldo op deze rekening het toestaat het bestelbedrag af te schrijven.
Wanneer het incasseren van een factuur niet lukt bent u verplicht de rekening binnen 1 week na ontvangst van een door ons verstuurde betalingsherinnering op ons bankrekeningnummer te voldoen.
Wij behouden het recht voor om bij een niet uit te voeren incasso administratiekosten te berekenen.
Fakturen naar aanleiding van geleverde goederen of diensten dienen zonder enige korting binnen veertien dagen na faktuurdatum aan AanrechtTopper te worden voldaan, hetzij door kontante betaling aan het kantoor van AanrechtTopper, hetzij door overmaking op een van de op de faktuur genoemde rekeningen.
8.2
Indien de bovengenoemde betalingstermijn wordt overschreden, is de afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, gerekend over het openstaande bedrag met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn, tot aan de datum waarop het verschuldigde bedrag in het bezit is van AanrechtTopper. Indien de wettelijke rente hoger is dan de genoemde 1%, wordt de wettelijke rente berekend.
8.3
Als binnen een periode van veertien dagen na de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet in het bezit van AanrechtTopper is, wordt de afnemer geacht nalatig te zijn en wordt de vordering ter inkasso uit handen gegeven.
8.4
Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door AanrechtTopper gemaakt tijdens de invordering van de aan haar verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de nalatige afnemer. De kosten zullen minimaal 15% van het faktuurbedrag bedragen. Mochten deze kosten hoger zijn, dan wordt het totaal van de kosten aan de afnemer berekend.
8.5
Ongeacht hetgeen in 8.1 is bepaald heeft AanrechtTopper het recht kontante betaling te verlangen, dan wel een gedeelte van het afgesproken bedrag bij wijze van vooruitbetaling te verlangen of anderszins van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor de betaling voordat de afnemer geleverd krijgt, een en ander ter beoordeling van AanrechtTopper. Eventueel resterende bedragen dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn in het bezit van AanrechtTopper te zijn. Indien AanrechtTopper aanleiding ziet om voor het verstrijken van de betalingstermijn betaling van het resterende bedrag te vragen, dan is de afnemer gehouden hieraan te voldoen.
8.6
De door AanrechtTopper aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van AanrechtTopper, totdat volledige betaling van de goederen heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor eventueel gemaakte kosten met betrekking tot rente en andere kosten.

Reklame en aansprakelijkheid.
9.1
AanrechtTopper staat niet in voor de juistheid van gegevens, tekeningen en materialen, door de afnemer verstrekt. AanrechtTopper staat er uitsluitend voor in dat de geleverde goederen voldoen aan de opgegeven specificaties, met inachtneming van datgene wat in deze voorwaarden is vermeld.
9.2
Reklames dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen telefonisch of schriftelijk aan AanrechtTopper ter kennis te worden gebracht. Schriftelijke bevestiging van telefonische reklames is altijd vereist. Indien de afnemer op het moment van reklame op enigerlei wijze (nog) nalatig is vervalt elk recht op reklame. Eventuele reklames ontheffen de afnemer nimmer van zijn (betalings)verplichtingen.
9.3
Reklameren is niet meer mogelijk zodra de goederen zijn verwerkt, dan wel onoordeelkundig zijn verwerkt en of behandeld, zulks ter beoordeling van AanrechtTopper.
9.4
De aansprakelijkheid van AanrechtTopper zal zich bij een terechte reklame beperken tot het kostenloos retour nemen van de betreffende materialen en het kostenloos vervangen hiervan.
9.5
AanrechtTopper kan onder geen beding aansprakelijkheid accepteren voor schade, toegebracht aan wat of wie dan ook, tengevolge van c.q. verband houdende met geleverde goederen, overschrijding van levertijden of door AanrechtTopper gedane adviezen. Evenmin geldt dit voor enig handelen of nalatigheid van haar medewerkers.

Adviezen.
10.1
Alle door AanrechtTopper gedane adviezen zijn vrijblijvend gegeven, naar beste willen en weten en leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid.
10.2
De verantwoording van de aanschaf van een bepaald materiaal, na advies van AanrechtTopper, ligt geheel bij de afnemer.
10.3
De afnemer is gebonden tot vrijwaring van AanrechtTopper voor aanspraken van derden in welke vorm dan ook.

Wanprestatie en overmacht.
11.1
Indien de afnemer een uit een overeenkomst met AanrechtTopper voortvloeiende verplichting niet stipt na wenst te komen, heeft AanrechtTopper het recht alle verplichtingen van haar kant op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Hiervoor is geen ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst nodig. AanrechtTopper houdt haar recht op schadevergoeding.
11.2
In geval van overmacht, toeval of van gebeurtenissen die buiten de wil van AanrechtTopper plaatsvinden en die voor AanrechtTopper onmogelijk of uiterst bezwaarlijk maken de overeenkomst na te komen, behoudt AanrechtTopper zich het recht voor de order te annuleren c.q. de overeenkomst te ontbinden. Dit houdt onder geen beding in schadevergoeding, in welke vorm dan ook, voor de afnemer. AanrechtTopper stelt zich verplicht de afnemer in voorkomende gevallen terstond telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte te stellen en is verplicht om samen met de afnemer naar een acceptabel alternatief te zoeken. Dit houdt niet in een garantie voor het vinden van een alternatief.

Toepasselijk recht, geschillen.
12.1
Op elke overeenkomst, gesloten tussen AanrechtTopper en de afnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2
Alle geschillen, voortvloeiend uit de in 12.1 genoemde overeenkomsten worden uitsluitend berecht door een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin AanrechtTopper zich bevindt.

 

AanrechtTopper
Postbus 191
5670 AD  NUENEN
Administratieadres:

Bogert 1

5612LX  EINDHOVEN

tel. 040 - 2653639

fax. 040- 2653657

KvK: 17208987

Klik hieronder voor de prijs bij onze concurrenten en vergelijk!